lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

พงษ์ศักดิ์

1. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ก. ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข. เทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกเท่านั้น
ค. ผลการเรียนจากการเรียนที่จัดเป็นระดับไม่กำหนดอายุของผลการเรียน
ง. เทียบโอนผลการเรียนได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดในแต่ละระดับ
2. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ก. เมื่อเทียบโอนแล้วให้ค่าระดับผลการเรียน
ข. หลักฐานศึกษาที่นำมาเทียบโอนต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ร. มส.
ค. ต้องพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาที่นำมาเทียบกับรายวิชาที่จะเทียบโอนให้ด้วย
ง. จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่จะเทียบโอนได้
3. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่องข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นับจำนวนชั่วโมงที่อบรม 40 ชั่วโมงเป็น 1 หน่วยกิต
ข. เมื่อเทียบโอนแล้ว ให้ระดับผลการเรียนเป็น “ผ่าน”
ค. เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดเท่านั้น
ง. สถานศึกษาต้องสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาอบรม
4. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย สามารถนำมาเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิด
ข. ได้ เพราะ เป็นหลักสูตรที่ประเทศที่เป็นเจ้าของหลักสูตรรับรองอยู่แล้ว
ค. ได้เฉพาะโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ไม่ได้ เพราะ รายวิชาให้หลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก
5. การวัดและประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อใด
ก. ประเมินเป็นรายสาระการเรียนรู้
ข. ประเมินเป็นรายมาตรฐาน
ค. ประเมินเป็นหมวดวิชา
ง. ประเมินเป็นรายวิชา
6. หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการวัดประเมินผลการเรียน
ข. การวัดและประเมินผลต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ค. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
ง. การวัดและประเมินผลการเรียน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด
ก. ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
ข. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา
ค. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา
ง. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
8. การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนต่อปลายภาคเรียนตามที่สำนักงาน กศน. กำหนดคือ
ก. 30 : 70
ข. 40 : 60
ค. 60 : 40
ง. 70 : 30
9. ข้อใดเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาตนเอง
ก. ขยัน ประหยัด
ข. สะอาด สุภาพ
ค. สามัคคี มีน้ำใจ
ง. ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที
10. ข้อใดคือขั้นตอนลำดับแรกในการสร้างข้อสอบ
ก. เลือกแบบของข้อสอบ
ข. กำหนดจุดมุ่งหมายในการวัด
ค. วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ
ง. เขียนร่างข้อสอบให้ครบทั้งฉบับ
11. การวัดความสามารถในการวินิจฉัยและสรุปอย่างมีหบักเกณฑ์ จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก. ความเข้าใจ
ข. การนำไปใช้
ค. การวิเคราะห์
ง. การประเมินค่า
12. การวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงการระลึกถึงเรื่องราวข้อความที่เคยเรียนมาได้ จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก. ความรู้ความเข้าใจ
ข. ความเข้าใจ
ค. การนำไปใช้
ง. การวิเคราะห์
13. การกำหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จะใช้ในภาคเรียนที่ 1/53 มีกี่หลัก
ก. 5 หลัก
ข. 6 หลัก
ค. 7 หลัก
ง. 8 หลัก
14. การลงทะเบียนนักศึกษา ได้กำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาไว้กี่หลัก
ก. 10 หลัก
ข. 11 หลัก
ค. 12 หลัก
ง. 13 หลัก
15. การย้ายสถานศึกษาของผู้เรียนสามารถทำได้โดยวิธีใด
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ถูกไล่ออก
ง. ถูกให้ออก
16. การรายงานผู้จบหลักสูตรใหม่แต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการเมื่อใด
ก. หลักจากผู้เรียนเสร็จสิ้นการสอบแล้ว
ข. หลังจากการอนุมัติผลการจบหลักสูตร
ค. หลังจากผู้เรียนสอบผ่านทุกกระบวนการแล้ว
ง. หลังจากทราบผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนแล้ว
17. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
ก. ประกาศนียบัตร
ข. ระเบียบแสดงผลการเรียน
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ง. แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
18. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บไว้ตลอดไป
ก. ประกาศนียบัตร
ข. สมุดทะเบียนนักศึกษา
ค. รายงานสรุปผลการเรียน
ง. บันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เอกสารทางการศึกษา สามารถทำลายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ได้ เพราะเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ
ข. ไม่ได้ เพราะ สถานศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ค. ได้ เพราะ นักศึกษาจบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้อีกต่อไป
ง. ได้ เพราะ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณกำหนดไว้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.
- นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
- แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
- แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1928]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม142,978 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด103,181 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

CONTACT US

0897101875

BEST SELLER

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก