lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

อบจ.สงขลา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 43 อัตรา (1-10 กรกฎาคม 2558)

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
2 ปีที่ผ่านมา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 43 อัตรา (1-10 กรกฎาคม 2558)

อบจ.สงขลา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 43 อัตรา (1-10 กรกฎาคม 2558)

 

อบจ.สงขลา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางกฏหมาย

2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักผังเมือง
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป ทางผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม

3 ผู้ช่วยสันทนาการ
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชน

4 ผู้ช่วยครู (อัตราจ้าง)
1 วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2 วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
เงินเดือน ฯ หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท
เงินเดือน ฯ หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพครู

5 นักวิชาการสาธารณสุข
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เภสัชศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

6 ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
ปวท ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ

7 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
ปวท ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

8 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
ปวท ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวท ทุกสาขา
ปวส ทุกสาขา

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวท ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล
ปวส ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล

11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ขึ้นไปทุกสาขา

12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวชทางภาษาต่างประเทศ เลขานุการ บัญชี พาณิชยการ การตลาด การเงินการธนาคาร การโรงแรม การท่องเที่ยว การขาย การประชาสัมพันธ์

13 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทุกสาขา

14 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.ปลายสายอาชีพ ทุกสาขา

15 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

16 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

17 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ขึ้นไปทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

18 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถและทักษะ 5 ปีขึ้นไป

19 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถและทักษะ 5 ปีขึ้นไป

20 นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลในประเทศ

21 นายท้ายเรือกลเดินเรือทะเลเฉพาะเขต
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลชั้นหนึ่ง

22 ช่างกลเรือ
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตร ทางช่างยนต์ หรือประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง

23 คนงานทั่วไป
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านออกเขียนได้

สมัครด้วยตนเอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา เลขที่ 900 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทร: 074-303100 แฟกซ์: 074-303109 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ก.ค. 58

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
2 ปีที่ผ่านมา

DVD เตรียมสอบท้องถิ่น ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน


VCD/MP3 ติวสอบท้องถิ่น ใช้สอบทุกพื้นที่
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
*รับประกันคุณภาพ*
แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
MP3 พรบ.บริหารราชการเมืองพัทยา 
 

 

หนังสือประกอบด้วย

 

ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...
คอร์ส DVD
 ชุดเตรียม+ หนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่น (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

 

ประกอบด้วย 247 หน้า
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน


ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 
 
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 
 
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาการ
 


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875   Line : 089-7101875
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ + MP3 ราคา 679 บาท
ชุดติว DVDเตรียมสอบท้องถิ่น+หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2,500 รวมค่าส่ง EMs
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี  512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  pongsak86@gmail.com

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1914]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม139,013 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด100,388 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท26 พ.ค. 2561

CONTACT US

0897101875

BEST SELLER

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก