lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา (12-20 พ.ย.55)

เจ้าของร้าน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา (12-20 พ.ย.55)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา (12-20 พ.ย.55)

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 5.54 MB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)จังหวัดสกลนคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  2539
แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ

แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่
pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD สัมภาษณ์  และ VCD ติวสอบ พรบ.การศึกษา  ราคา 679 บาท 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

1.    พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551  เริ่มบังคับใช้เมื่อใด
ก.  3  มีนาคม  2551                ข.  4  มีนาคม  2551
ค.  5  มีนาคม  2551                ง.  6 มีนาคม  2551
2.    พรบ.  ฉบับนี้มีกี่มาตรา
ก.  23                        ข.  24
ค.  25                        ง.  26
3.    ข้อใดคือภาคีเครือข่าย
ก.  บุคคล                    ข.  อปท.
ค.  สถาบันศาสนา                ง.  ถูกทุกข้อ
4.    คณะกรรมการ  หมายความว่า.........
ก.    คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ข.    คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.    คณะกรรมการ กศน.
ง.    คณะกรรมการ  กศน.  จังหวัด
5.    ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับใด  (ม.5)
ก.  พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ข.  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค.  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง  สมศ.
ง.  ถูกทุกข้อ
6.    การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ยึดหลักตามข้อใด              (ม. 6)
ก.  ความเสมอภาค                ข.  การกระจายอำนาจ
ค.  ผู้เรียนเป็นสำคัญ                ง.  ก.  และ  ข.  ถูก
7.    ข้อใดคือเป้าหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ  (ม.6)
ก.  ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง        ข.  ความเสมอภาค
ค.  กระจายอำนาจแก่สถานศึกษา            ง.  ถูกทุกข้อ
8.    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (ม.14)
ก.  กศน.                    ข.  สำนักงาน กศน.
ค.  ก.ศ.น.                    ง.  สำนักงาน  กศ.น.
9.    เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก.  เลขาธิการ กศน.                ข.  เลขาธิการสำนักงาน  กศน.
ค.  เลขาธิการ  กศ.น.                ง.  เลขาธิการสำนักงาน  กศ.น.

10.    ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีฐานะตามข้อใด
ก.  เป็นอธิบดี                    ข. เทียบเท่าอธิบดี
ค.  เลขานุการ                    ง.  ถูกทุกข้อ
11.    ใครคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
(ม.15)
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                ข.  ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.  จังหวัด
ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิ                    ง.  คณะกรรมการเลือกกันเอง
12.    คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มีกี่คน
ก.  15                        ข.  16
ค.  17                        ง.   19
ตอบ  ข.  16
13.    คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.  อำเภอ  มีจำนวนกี่คน
ก.  15                        ข.  12
ค.  9                        ง.   7
14.    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า
ก.  กศน.  จังหวัด                ข.  สำนักงาน  กศน.  จังหวัด
ค.  สำนักงาน  กนอ.  จังหวัด            ง.  กนอ.  จังหวัด

15.    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  เรียกโดยย่อว่า
ก.  ศูนย์ กศน.  อำเภอ                ข.  กศน.  อำเภอ
ค.  กศน.  อำเภอ                    ง.  ศูนย์  กศ.น.  อำเภอ
16.    พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ            ข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน        ง. ข้อ ก และ ข
17.    ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบ
ก.    กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
ข.    กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ค.    กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ง.    กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
18.    ข้อใดคือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก.    กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ข.    กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตร และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ค.    กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ง.    กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตรและความยืดหยุ่นในโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
19.    ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษานอกระบบ
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

20.    ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1928]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม142,978 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด103,181 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

CONTACT US

0897101875

BEST SELLER

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก