lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เปิดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา

พงษ์ศักดิ์

ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 <รับทางไปรษณีย์>(บัดนี้-8 ต.ค.55)

 
 สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 ดังนี้
 
 1. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 
 2. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย 
 
 3. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 4. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 - วุฒิปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ 
 
 5. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
 - วุฒิปริญญาโท ทางนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
 
 6. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 7. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ หรือนันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว หรือการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว 
 
 8. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 2 อัตรา 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 9. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเคมี 
 
 10. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
 11. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ 
 
 12. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
 13. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารจัดการกีฬา 
 - ความถนัดกีฬาปันจักสีลัต 
 - ความถนัดกีฬากรีฑา (ประเภทลาน) 
 
 14. อาจารย์
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการการกีฬา 
 - ความถนัดกีฬาเทนนิส หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 
 - ความถนัดกีฬาลีลาศ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
 - ความถนัดกีฬาฟุตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 - ความถนัดกีฬาบาสเกตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 - ความถนัดกีฬามวยไทย/มวยสากล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
 15. อาจารย์ 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา 
 - ความถนัดกีฬาบาสเกตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 
 - ความถนัดกีฬาเปตอง หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 - ความถนัดกีฬามวยไทย/มวยสากล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 - ความถนัดกีฬาฟุตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 - ความถนัดกีฬากรีฑา หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 
 สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-8 ตุลาคม 2555 (ยกเว้นวันที่ 29-30 กันยายน 2555 และวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ณ สำนัก งานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา 333 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 
 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-8 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.ipe.ac.th 
 
 ชำระเงินค่าสมัครสอบแข่งขันทางธนาณัติ จำนวน 200 บาท โดยสั่งจ่ายเงินผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ปณ.ชลบุรี ชื่อผู้รับ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 33 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 
 ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารการสมัครสอบและธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันไปยังสถาบันการพลศึกษา 333 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โดยถือวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสมัครสอบแข่งขัน 
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบแข่งขัน 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 รูป 
 2. สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ 

ดูเพิ่มเติม http://www.sobtidsure.net/read.php?tid=20787

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1928]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม143,032 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด103,223 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

CONTACT US

0897101875

BEST SELLER

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก