lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกแนวข้อสอบตำรวจนายสิบ สายปราบปราม สายตชด. สายอำนวยการ สอบตำรวจปี 59

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 

1. 6 7 11 20 36...
ก. 60
ข. 61**
ค. 62
ง. 67

2. 1 93 5 110 9 127 13...
ก. 132
ข. 139
ค. 142
ง. 144 **

3. กบ : จรเข้ :: ?:?
ก. วาฬ : นกกระจอกเทศ
ข. มด : เต่า
ค. นกเอี้ยง : ฮูก **
ง. คน : เพนกวิน

4. พัทย : กรุงเทพ :: ?:?
ก. เทศบาล : สุขาภิบาล**
ข. กรม : กอง
ค. กงสุล : สถานีอนามัย
ง. ทหาร : สถานทูต

5. ตำรวจ : อัยการ :: ?:?
ก. วิศวกร : นักร้อง
ข. ทนาย : ผู้พิพากษา**
ค. นักมวย : นักดนตรี
ง. ครู : พยาบาล

6. 3 + 7 x 10 / 5 - 2 = ?
ก. 13
ข. 14
ค. 15**
ง. 18

7. ถ้า a^3 = 27 และ abc = 12 และ (ab)^2 = 36 อยากทราบว่า c เท่ากับเท่าไร
ก. 2**
ข. 3
ค. 4
ง. 6

8. ปริมาตรของรูปทรงปิรามิดฐานสี่เหลียมจัตุรัสยาวด้านละ 3 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เมื่อนำไปรวมกับปริมาตรของปรึซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งยาวด้านละ 4 นิ้ว และปริซึมสูง 4 นิ้ว จะได้ปริมาตรรวมเท่ากับเท่าไร
ก. 39
ข. 40**
ค. 41
ง. 42

9. อัตราส่วนของผู้เข้าสอบกับผู้สอบได้เท่ากับ 200 : 3 ในการสอบครั้งนี้มีผู้สอบได้จำนวน 330 คน อยากทราบว่ามีผู้เข้าสอบทั้งหมดกี่คน
ก. 2,500
ข. 23,000
ค. 22,000 **
ง. 20,000

10. มุมภายในของรูป 7 เหลี่ยมเท่ากับเท่าไ
ก. 720
ข. 840
ค. 900 **
ง. 1,100

11. แจ๋วมาถึงป้ายรถเมล์ไม่ก่อนเวลา 08.00 น. จั่นมาถึงป้ายรถเมล์หลังแจ๋ว แต่ไม่ก่อนดำ ดำมาถึงป้ายรถเมล์ก่อนเวลา 08.00 น. จงเรียงลำดับการมาถึงป้ายรถเมล์
ก. แจ๋ว-ดำ-จั่น
ข. แจ๋ว-จั่น-ดำ
ค. ดำ-แจ๋ว-จั่น **
ง. ดำ-จั่น-แจ๋ว

12.ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด
ก. เขาเป็นหวัดในทุกครั้งที่ฝนตก
ข. ท่านจะได้ซื้อสินค้าซึ่งมีราคา ถูก
ค. เขามีความจำเป็นต้องรีบเดินทาง
ง. นายแพทย์ตรวจร่างกายคนไข้ทุกวัน **

13. สองคนนี้เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกัน เหมือน ... นั่นแหละ
ก. เพชรตัดเพชร
ข. คอหอยกับลูกกระเดือก
ค. ขนมผสมนำยา
ง. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ **

14. ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัก 1 คน คำพูดที่ถูกต้องในการถวายรถยนต์ดังกล่วคือ
ก. ทูลเกล้าทูนกระหม่อม
ข. ทูนเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
ค. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย**
ง. น้อมเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย

15. "กิ่ง ถ้าออกไปข้างนอก ซื้อข้าวมาด้วยได้ไหม" คำพูดของกิ่งในข้อใดที่แสดงเจตนาถามให้ตอบ
ก. ใครจะซื้อให้
ข. จะให้ใครซื้อ **
ค. ทำไมจะไม่ได้
ง. ไม่ได้จะทำไม

1. ข้อใดแสดงรูปแบบของ IP Address ไม่ถูกต้อง
ก. 192.168.1.2
ข. 6.0.34.256 **
ค. 192.168.1.255
ง. 64.5.2.1

2. ข้อใดต่อไปนี้คือโดเมนเนม (Domain Name)
ก. 203.150.224.31
ข. css@gmail.com
ค. facebook.com **
ง. เครือข่ายไทยสาร

3. หน้าแรก หรือหน้าหลักของเว็บไซต์เรียกว่าอะไร

ก. เว็บเพจ (Web Page)
ข. โฮมไซต์ (Home Site)
ค. โฮมเพจ (Home Page) **
ง. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

4. ในการจะให้บราวเซอร์ไปเรียกดูเว็บเพจที่ใดต้องระบุตามข้อใดต่อนี้
ก. URL=ชื่อไฟล์+โปรโตคอล+ชื่อโดเมน
ข. URL=ชื่อโดเมน+โปรโตคอล+ชื่อไฟล์
ค. URL=โปรโตคอล+ชื่อไฟล์+ชื่อโดเมน
ง. URL=โปรโตคอล+ชื่อโดเมน+ชื่อไฟล์ **

5. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)

ก. Windows Server
ข. Unix
ค. Linux
ง. Windows XP **

6. ข้อใด ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์สำหรับท่องเว็บ (Web browser)
ก. Microsoft Internet Explorer
ข. Windows Explorer **
ค. Mozilla Firefox
ง. Google Chrome

7. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มเปิดเครื่องโดยที่เครื่องปิดอยู่ เรียกอีกอย่างว่า
ก. Reset
ข. Restart
ค. Cold boot **
ง. Warm boot

8. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหลายๆ งานพร้อมกัน เรียกว่า
ก. Multi User 
ข. Time-sharing
ค. Multi-tasking **
ง. Multi-processing

9. ระบบปฏิบัติการที่สามารถทำให้ซีพียูตัวเดียวทำงานให้กับผู้ใช้หลายๆ คนในเวลาเดียวกัน เรียกว่า
ก. Multi User **
ข. Time-sharing
ค. Multi-tasking 
ง. Multi-processing

10. ระบบปฏิบัติการที่มีการใช้ซีพียูมากกว่าหนึ่งตัวเข้ามาทำงานร่วมกัน เรียกว่า
ก. Multi User 
ข. Time-sharing
ค. Multi-tasking 
ง. Multi-processing **

11. ลำดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด คือข้อใด
ก. ฟิลด์ (Field)
ข. เรคอร์ด (Record)
ค. ไฟล์ (File)
ง. ฐานข้อมูล (Database) ** 

12. ลำดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดคือข้อใด
ก. บิต (Bit) **
ข. ไบต์ (Bite)
ค. ฟิลด์ (Field)
ง. เรคอร์ด (Record)

13. สายเคเบิลชนิดใดนิยมแพร่หลาย เพราะราคาถูก ติดตั้งง่าย
ก. Coaxial 
ข. Fiber Optic
ค. STP 
ง. UTP **

14. สายเคเบิลชนิดใดมักใช้ในกรณีที่เป็นโครงข่ายหลักเชื่อมระหว่างเครือข่ายย่อยๆมากกว่า
ก. Coaxial 
ข. Fiber Optic **
ค. STP 
ง. UTP 

15. ระบบ LAN แบบ "10Base-5" นี้ ตัวใดบอกถึงความเร็วในการส่งสัญญาณ
ก. 10 **
ข. Base
ค. 5
ง. ถูกทั้ง ก และ ค

1. การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด 
ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย 
ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม 
ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย 
ตอบ ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

2. จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด 
ก. จังหวัดสระบุรี ข. จังหวัดเชียงใหม่ 
ค. จังหวัดกาฬสินธ์ ง. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตอบ ก. จังหวัดสระบุรี

3. สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง 
ข. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น 
ค. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป 
ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค 
ตอบ ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด 
ก. การทหาร 
ข. การเกษตร 
ค. อุตสาหกรรม 
ง. ด้านการบริการ 
ตอบ ข. การเกษตร

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ 
ก. เน้นการส่งออก 
ข. เน้นการออม 
ค. โครงสร้างพื้นฐาน 
ง. เน้นการกระจายรายได้ 
ตอบ ข. เน้นการออม

6. ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด 
ก. ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม 
ข. การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป 
ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ 
ตอบ ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. การพึ่งตนเองทางด้านสังคม 
ข. การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ 
ค. การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ 
ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง 
ตอบ ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง

8. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด 
ก. ดำเนินชีวิตในลักษณะใด 
ข. ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด 
ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี 
ง. ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง 
ตอบ ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี 

9. หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
ก. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ 
ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย 
ค. การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม 
ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า 
ตอบ ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า 

10. ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร 
ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน 
ข. การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 
ค. การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต 
ง. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต 
ตอบ ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน

11. ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด 
ก. สังคมเข้มแข็ง 
ข. สังคมมีหลากหลาย 
ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี 
ง. คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร 
ตอบ ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี

12. การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง 
ก. ศาสนา 
ข. การปกครอง 
ค. ทางการศึกษา 
ง. สถาบันครอบครัว 
ตอบ ก. ศาสนา 

13. คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด 
ก. เป็นคนมีศีลธรรม 
ข. มีความละอายต่อบาป 
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี 
ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
ตอบ ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 

14. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด 
ก. มนุษย์ 
ข. ทรัพยากรน้ำ 
ค. ทรัพยากรดิน 
ง. ทรัพยากรป่าไม้ 
ตอบ ค. ทรัพยากรดิน

15. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด 
ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง 
ข. ตามยถากรรม 
ค. ดำเนินชีวิตตามปกติ 
ง. ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย 
ตอบ ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง

1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ** 
ข. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน
ง. วันที่ 14 เม.ย.2547

2. “ประธานกรรมการ” หมายความว่า 
ก. ประธาน ก.ตร.
ข. ประธาน ก.ตช.
ค. ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ **
ง. ประธาน ตร.

3. “กองทุน” หมายความว่า 
ก. กองทุนเพื่อการสืบสวนคดีอาญา
ข. กองทุนเพื่อการสอบสวนคดีอาญา
ค. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา **
ง. กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปาบปรามคดีอาญา

4. ผู้ใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก. นายกรัฐมนตรี **
ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

5. การออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นอำนาจของ
ก. นายกรัฐมนตรี **
ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ง. คณะรัฐมนตรี

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี **
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่กี่ประการ
ก. 6 ประการ
ข. 7 ประการ **
ค. 8 ประการ
ง. 9 ประการ

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่.........กำหนด 
ก. ก.ต.ช. **
ข. ก.ตร.
ค. กฎกระทรวง
ง. พระราชกฤษฎีกา

9. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น
ก. ก.ต.ช.
ข. ก.ตร.
ค. กฎกระทรวง
ง. พระราชกฤษฎีกา **

10. กรณีที่ ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวันหยุดราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้หรือไม่
ก. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ข. ได้ ไม่ต้องขออนุมัติผู้ใด **
ค. ไม่ได้ เพราะขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีที่ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตาม
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

11. สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน
ก. 2 ส่วน **
ข. 3 ส่วน
ค. 4 ส่วน
ง. 5 ส่วน

12. ตามข้อ 11 มีส่วนราชการอะไรบ้าง
ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการ **
ข. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ และ กองบังคับการ
ค. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ , กองบังคับการ และ กองกำกับการ
ง. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ กองบังคับการ , กองกำกับการ และ สถานีตำรวจ

13. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ตามข้อ 12 ให้ตราเป็น
ก. พระราชกำหนด
ข. พระราชกฤษฎีกา **
ค. กฎกระทรวง
ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

14. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของกองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ทำเป็น
ก. พระราชกำหนด
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง **
ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

15. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี หมายถึงผู้ใด
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. ผบ.ตร. **
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

1.  จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 4

ก. เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด

ข. สิทธิมนุษยชน คือสิทธิของความเป็นมนุษย์
ค. ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ง. การกระทำต่อกันอย่างหยามเกียรติและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคน

ตอบ  ค  เรียงลำดับได้ดังนี้ ข ก ง ค 
สิทธิมนุษยชน คือสิทธิของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด การกระทำต่อกันอย่างหยามเกียรติและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.  จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 2

ก. ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
ข. โดยคิดจากรายได้สุทธิของบุคคล
ค. บุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเมื่อมีเงินได้
ง. และคิดอัตราภาษีตามจำนวนรายได้สุทธิที่สูงขึ้น

ตอบ  ก  เรียงได้ดังนี้ ค ก ข ง
บุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม โดยคิดจากรายได้สุทธิของบุคคล และคิดอัตราภาษีตามจำนวนรายได้สุทธิที่สูงขึ้น

3.  จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 1

ก. เพื่อบูชาเทพเจ้าซีอุสทุกๆ ปี
ข. แต่เดิมเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลอง
ค. โดยชาวกรีกในปี 776 ก่อนคริสตกาล
ง. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก

ตอบ ง เรียงได้ดังนี้ ง ค ข ก
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยชาวกรีกในปี 776 ก่อนคริสตกาล แต่เดิมเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้าซีอุสทุกๆ ปี

4.  จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 3

ก. เพื่อขอรับใบสูติบัตร
ข. ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน
ค. ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนดจะถูกปรับไม่เกิน 200 บาท
ง. ถ้าเด็กเกิดต้องแจ้งเกิดพร้อมชื่อและนามสกุลของเด็ก

ตอบ ก  เรียงได้ดังนี้คือ ง ข ก ค
ถ้าเด็กเกิดต้องแจ้งเกิดพร้อมชื่อและนามสกุลของเด็กต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน เพื่อขอรับใบสูติบัตร ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนดจะถูกปรับไม่เกิน 200 บาท

5.  จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง

1. เมื่อมีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในโลก
2. อาเซียนจึงต้องหันมาขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกระหว่างกันมากขึ้น
3. อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
4. ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่งเสริมสันติภาพ

ก. 1 2 3 4                             ข. 3 4 1 2                             ค. 3 2 1 4                             ง. 1 2 4 3

ตอบ ข  เรียงได้ดังนี้คือ 3 4 1 2 
อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่งเสริมสันติภาพ เมื่อมีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในโลก อาเซียนจึงต้องหันมาขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกระหว่างกันมากขึ้น
6.  จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง

1. ไม่น้อยเกินไป

2. โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

3.ไม่มากเกินไป

4. ความพอประมาณ คือความพอดี

ก. 2 1 3 4                             ข. 4 3 1 2                            ค. 3 2 1 4                             ง. 4 1 3 2

ตอบ ง  เรียงได้ดังนี้คือ 4 1 3 2
ความพอประมาณ คือความพอดี ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

 

จากข้อ  7-10  ให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่กำหนดให้มากที่สุด

7.  เขาเป็นคนไม่เอาถ่าน ทำให้ไม่มีใครสนใจ

ก. ไม่มีความรู้                                      ข. ไม่ดี                   ค. ไม่อาการเอางาน            ง. ไม่ขยัน

ตอบ ค  ไม่เอาถ่าน หมายถึง ไม่เอาการเอางาน

8.  วันนี้การจราจรคับคั่งไปด้วยคนและรถยนต์

ก. เบียดเสียด                                        ข. มากมาย            ค. แน่น                                 ง. วุ่นวาย

ตอบ ก  เนื่องจากลักษณะของการจราจรที่คับคั่ง คือการที่มีรถเบียดเสียดกันบนถนนมกา ทำให้ไม่คล่องตัวในการเดินทาง

 

 

9.  นอกจากจะเป็นคนฉลาด เขายังเป็นคนคมในฝักอีกด้วย

ก. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ                                            ข. เสือซ่อนเล็บ   

ค. แจงสี่เบี้ย                                                         ง. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม

ตอบ ข  เสือซ่อนเล็บ หมายถึง มีอาวุธสำคัญหรือความรู้ความฉลาด แต่ไม่แสดงออกมา

10.  เขาชอบคนประจบและถือหางลูกน้อง

ก. ยอม                                  ข. ไว้วางใจ                           ค. ยกย่อง                              ง. เข้าข้าง

ตอบ ง  ถือหาง คือเข้าข้างฝ่ายตน

11.  ข้อความใดไม่เข้าพวก

ก. เขาไปไหนนะ                                ข. นี่ยังไม่กินข้าวกันอีกหรือ

ค. เธอจะไปไหนก็ไปเถอะ               ง. กี่โมงแล้วครับ

ตอบ ค ข้ออื่นเป็นคำถาม
12.  เมื่อคืน เขามา..........เวรกับผมตามที่ตกลงกันไว้ แต่เขาลืมเอากุญแจมาคืน จึงขอ ...........มาส่งในวันพรุ่งนี้ 

ก. ผัดผัด                             ข. ผลัดผัด                           ค. ผลัดผลัด                        ง. ผัดผลัด

ตอบ ข ผลัด หมายถึง เปลี่ยนแทนผัด หมายถึง ขอเลื่อนเวลาไป ย้ายไปมา

13.  ความคุมใจไว้ให้เหมือนทะเลสงบ จะประสบผลดีเป็นที่ยิ่งต้องใจเย็นเข้าไว้ไม่ไหวติง เขาชนะกันเพราะนิ่งมีถมไปข้อใดมีความหมายตรงกับร้อยกรองดังกล่าว

ก. ตีสองหน้า                                                       ข. แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร

ค. ผจญคนมักโกรธด้วยไมตรี                          ง. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

ตอบ ค มีความหมายตรงกับร้อยกรองที่สุดคือ ผจญคนมักโกรธด้วยไมตรีให้รู้จักระงับอารมณ์ ไม่โต้ตอบ
14.  คำว่า การสังเคราะห์ ตรงข้ามกับข้อใด

ก. วิเคราะห์                                          ข. ประเมินสถานการณ์                    

ค. การแยกแยะ                                    ง. ข้อเท็จจริง

ตอบ ก การสังเคราะห์ คือแยกเป็นส่วนๆ การแยกความสัมพันธ์หรือองค์ประกอบการวิเคราะห์ คือ การรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์
15.  กว่ารอยยิ้มอย่างวันนี้จะมีได้ ต้องร้องไห้ ร้องไห้มาหลายหนกว่าเลือกเราจะเข้มอย่างเต็มคน เราอ่อนแอกันจนเหลือทนนักร้อยกรองบทนี้กล่าวถึงอะไร

ก. ความทุกข์                                        ข. ความเข้มแข็ง

ค. ความอ่อนแอ                                  ง. ความอดทน

ตอบ ง กล่าวถึงความอดทน

 

จากข้อ  16 – 20  ข้อใดสะกดผิด

16.           ก. สิงโต                               ข. อิสาน                                ค. ประหัตประหาร             ง. ประกายพรึก

ตอบ ข ที่ถูกต้องคือ อีสาน
17.           ก. กิจจะลักษณะ                ข. เกษียรสาคร                     ค. เกล็ดปลา                         ง. ปรารมภ์

ตอบ ง ที่ถูกต้องคือ ปรารมภ์
18.         ก. ปรำปรา                            ข. ปัจเจกบุคคล                    ค. มณฑป                             ง. ปฏิจจสมุปบาท

ตอบ ก ที่ถูกต้องคือ ปรัมปรา

19.         ก. พลวัต                               ข. พราหมณ์                         ค. พราหมณี                         ง. รัสระ

ตอบ ง ที่ถูกต้องคือ รัสสระ

20.          ก. ขะมักขเม้น                     ข. บุคลิกลักษณะ                 ค. คณนา                               ง. กรณี

ตอบ ก ที่ถูกต้องคือ ขมักเขม้น

จากข้อ  21-25  :  จงเลือกตัวเลือก ก. ข. ค. หรือ ง. ที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

21.          ก. เขาคัดค้านการเลือกตั้งเพราะไม่เห็นใจการทำงานของฝ่ายบริหาร

ข. เด็กๆ ควรดื่มนมตอนเช้าทุกวันเพื่อร่างกายที่แข็งแรง

ค. เขาหนีหัวซุกหัวซุนจากการตามล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ง. ความขัดแย้งในสังคมเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ

ตอบ ก ที่ถูกต้องคือ เขาคัดค้านการเลือกตั้งเพราะไม่พอใจการทำงานของฝ่ายบริหาร
22.          ก. การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ข. กาแฟคือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการพัฒนาการเพาะปลูกของเกษตรกร

ค. รัฐบาลมีหน้าที่แถลงนโยบายกับสภา

ง. จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงราย

ตอบ ค ที่ถูกต้องคือ รัฐบาลมีหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภา
23.          ก. ประชากรส่วนใหญ่นิยมเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรค

ข. ระบอบประชาธิไตยมี รูปแบบ เช่น ประชาธิปไตยทางตรง และประชาธิปไตยทางอ้อม

ค. วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นมรดกสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ง. บุคลากรของหน่วยงานนี้มีความน่าเชื่อถือ

ตอบ ข ที่ถูกต้องคือ ระบอบประชาธิไตยมี รูปแบบ คือ ประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยทางอ้อม

 

 

24.          ก. วันนี้ฝนตกเขาจึงไม่ไปทำงาน

ข. นายรักชาติมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาไทย

ค. กฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภากรุงเทพ เรียกว่า ข้อบัญญัติ

ง. กีฬารักบี้เกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศอังกฤษ

ตอบ ง ที่ถูกต้องคือ กีฬารักบี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
25.          ก. เพื่อป้องกันความขัดแย้ง จึงมีการร่างมาตรการนี้ขึ้น

ข. การฟังเป็นพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์

ค. เราควรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ง. เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการจำเป็นที่ยึดถือแบบแผนอย่างเคร่งครัด

ตอบ ง ที่ถูกต้องคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการจำเป็นที่จะต้องยึดถือแบบแผนอย่าง เคร่งครัด

จากข้อ  26-28  ข้อใดอ่านผิด

26           ก. คณนา อ่านว่า คน-นา

ข. เกตุมาลา อ่านว่า เก-ตุ-มา-ลา

ค. โจรกรรม อ่านว่า โจน-ระ-กำ

ง. กริยา อ่านว่า กริ-ยา

ตอบ ก ที่ถูกคือ อ่านว่า คะ-นะ-นา

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1937]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม147,531 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด106,795 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท21 ส.ค. 2561

CONTACT US

0897101875

BEST SELLER

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก