lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เปิดสอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

เจ้าของร้าน

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2556

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

 
 
ระดับ 1 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 ช่างโยธา 1 อัตรา
 
ระดับ 2
 เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
 นายช่างโยธา 1 อัตรา
 
ระดับ 3
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
 นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
 
สมัครได้ที่
 อบต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 มกราคม 2556
 
ดูรายละเอียด <Click>

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 18.23 MB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่
pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

1:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
ก. ข้อบังคับ ข. ระเบียบ
ค.ข้อบัญญัติ ง. พระราชบัญญัติ

2. ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
ข. แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
ค. ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
ข. แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
ค. ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
ง. ถูกทุกข้อ

4. ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
ก. ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
ค. นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
ง. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน

5. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

6. ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
ก. ค่าครุภัณฑ์ ข. งบลงทุน
ค. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

9. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ก. อำเภอ ข. เทศบาล
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

10. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
ก. พระราชบัญญัติ ข. ข้อบัญญัติ
ค. ระเบียบ ง. ข้อบัญญัติ

11. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. ประธานกรรมการบริหาร ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ค.นายอำเภอ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

12. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
ก. ราชการส่วนท้องถิ่น ข. ราชการส่วนภูมิภาค
ค. องค์กรอิสระ ง. ราชการส่วนกลาง

13. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี ง. 4 ปี 

14. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

ก. 4 คน ข. 6 คน
ค. 10 คน ง. 12 คน 

15. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
ก. กรุงเทพมหานครฯ ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
ค. กระทรวง ทบวง ง. กรม

16. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก. นายอำเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมการปกครอง

17. ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี
ก. นายอำเภอ ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ประธานกรรมการบริหาร

18. ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก. ภาษีบำรุงท้องที่ ข. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค. ภาษีสรรพสามิต ง. ถูกทุกข้อ

19. การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
ก. นายอำเภอ ข. ประธานสภา อบต.

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. อธิบดีกรมการปกครอง

20. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล 
ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ง. ถูกทุกข้อ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
รายละเอียดประกอบด้วย 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป  และ VCD ติวสอบภาษาไทย  ราคา 679 บาท 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-2 จากทั้งหมด 2 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1928]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม142,884 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด103,107 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

CONTACT US

0897101875

BEST SELLER

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก