lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมาใหม่ล่าสุด

พงษ์ศักดิ์

1. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การมีส่วนร่วม
ข. การกระจายอำนาจ
ค. การกำกับติดตามประเมินผล
ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. เห็นความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพ
ก. การวางแผน
ข. การดำเนินการตามแผน
ค. การนิเทศ
ง. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล
3. กระบวนการที่แตกต่างจากข้ออื่น
ก. การวางแผน
ข. การกำกับติดตาม
ค. การนิเทศ
ง. การประเมินผล
4. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับใดบ้าง
ก. ระดับสถานศึกษา
ข. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร
ข. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. แนวทางการจัดและประเมินผล

ง. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและรายภาค
ข. การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปีและรายภาค
ค. การกำหนดเวลาจำนวนหน่วยกิต สำหรับสาระการเรียนรู้
ง. ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
7. เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ก. วิเคราะห์ วางแผน เก็บข้อมูล สรุปผลรายงาน
ข. วางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลนำไปใช้
ค. วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ เก็บข้อมูลสรุปผล
ง. เก็บข้อมูล วางแผน วิเคราะห์ สรุป รายงานผล
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด
ก. การวิจัยในชั้น
ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ค. การวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ
ง. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
9. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร
ข. การจัดหน่วยการเรียนรู้
ค. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้
ง. การกำหนดอัตราเวลาเรียน
10. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
               ก. ช่วงชั้นที่ 1
             ข. ช่วงชั้นที่ 2
               ค. ช่วงชั้นที่ 3
               ง. ช่วงชั้นที่ 4
11.ข้อใด คือเกณฑ์พิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้
               ก. 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
            ข. 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
              ค. 20 ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
              ง. 40ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
12. ไม่มีในคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ก. ชื่อรายวิชา
             ข. จำนวนเวลา หน่วยกิต
             ค. สื่อการเรียนรู้
             ง. มาตรฐานการเรียนรู้
13. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนโดยปฏิบัติโครงงานอย่างน้อยกี่โครงงาน
            ก. 1 โครงงาน
           ข. 2 โครงงาน
           ค. 3 โครงงาน
          ง. เป็นดุลยพินิจโรงเรียน
14. การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีแผนการเรียนรู้ของใครบ้าง
         ก. แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
       ข. แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
        ค. แผนการจัดการเรียนรู้ร่วม
        ง. เฉพาะ ก และ ข
15. สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      ก. วัย
       ข. วุฒิภาวะ
      ค. ความแตกต่างบุคคล
     ง. ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ก. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           ข. กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
          ค. กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมทางการเมือง
          ง. กิจกรรมประเภทบริการ
17. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านใดบ้าง
          ก. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
          ข. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีไทย
          ค. ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย
         ง. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย
18. การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นการประเมินในลักษณะใด
          ก. การประเมินเพื่อตัดสินผล
          ข. การประเมินเพื่อสร้างเสริม
          ค. การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา
          ง. การประเมินรอบด้าน
19. การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านใด
          ก. การอ่าน การคิด การใช้คอมพิวเตอร์
          ข. การเขียน การคิดวิเคราะห์ การใช้ อังกฤษ
         ค. การอ่าน การเขียน การคิด การใช้คอมพิวเตอร์
       ง. การอ่าน การเขียน การคิด และการใช้ภาษาอังกฤษ
20. การฝึกให้เขียนหนังสือเป็นเล่มเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
        ก. ช่วงชั้นที่1
        ข. ช่วงชั้นที่ 2
       ค. ช่วงชั้นที่ 3
       ง. ช่วงชั้นที่ 4
21. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อใดที่สัมพันธ์กันที่สุด
              ก. ช่วงชั้นที่1 / เน้นการคิดวิเคราะห์
             ข. ช่วงชั้นที่ 2 / เน้นตามความสนใจผู้เรียน
             ค. ช่วงชั้นที่ 3 / เน้นความเป็นอิสระ
            ง. ช่วงชั้นที่ 4 / เน้นความพร้อมในการศึกษาต่อ
22. เป็นกระบวนการแรกของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
            ก. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
           ข. การกำหนดวิสัยทัศน์
           ค. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
          ง. การกำหนดสาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
23. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
          ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
         ข. ผู้ปกครอง ชุมชน
         ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
          ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน
24. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ก. ผู้บริหารโรงเรียน
          ข. ครูผู้สอน
          ค. สถานศึกษา
          ง. กรมวิชาการ
25. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง
         ก. หลักสูตรของตนเอง
         ข. หลักสูตรท้องถิ่น
         ค. การเรียนรู้และประสบการณ์
         ง. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
26. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
               ก. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้
              ข. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม
              ค. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็นอิสระ
              ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำในด้านวิชาการ
             ก. พัฒนาเป็นครูแกนนำ ครูต้นแบบ
             ข. จัดประชุมอบรมสัมมนา
            ค. กำหนดครูพี่เลี้ยง ครูพัฒนาหลักสูตร
            ง. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
28. การเทียบโอนผลการเรียนรู้สถานศึกษาต้องดำเนินการตามข้อใด
           ก. เทียบโอนได้สำหรับการศึกษาทุกรูปแบบ
           ข. พิจารณาจากความรู้ ทักษะและประสบการณ์
           ค. เทียบโอนโดยยึดกฎกระทรวง
           ง. เทียบโอนตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กำหนด
29. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ
         ก. ได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและได้หน่วยกิตครบ ได้รับการตัดสินผลการเรียน
       ข. ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
       ค. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       ง. เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30. ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ก. กระทรวงศึกษาธิการ
       ข. กรมวิชาการ
       ค. สถานศึกษา
      ง. คณะกรรมการสถานศึกษา
31. การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นใดที่เริ่มเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถความคิดระดับสูง ความถนัด ความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อ
               ก. ช่วงชั้นที่ 1
               ข. ช่วงชั้นที่ 2
               ค. ช่วงชั้นที่ 3
               ง. ช่วงชั้นที่ 4
32. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ก. การวัดและประเมินผลผู้เรียน
             ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
             ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา
             จ. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ
33. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด
            ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
            ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก
34. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ข. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ค. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ง. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานตามสถานศึกษากำหนด
35. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับหมายถึงจบชั้นใด
           ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9
           ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
           ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
36. กระบวนการที่ครูผู้สอน ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า ความสำเร็จและนำไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ก. การวางแผนการเรียนรู้    
ข. การจัดการเรียนรู้
ค. การวัดผลการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
37. ผู้เรียนระดับชั้นใดที่ไม่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพระดับชาติ
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
38. ข้อใดคือลักษณะของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต
ข. ครอบคลุม เพียงพอ
ค. มีคุณค่า น่าสนใจ เข้าใจง่าย
ง. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันจัดทำ
39. การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช่วงชั้นใด
ที่มีหลักการ ทฤษฎีที่ยาก ซับซ้อน อาจจัดแยกเฉพาะ
ก. ช่วงชั้นที่ 1
ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3
ง. ช่วงชั้นที่ 4
40. ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ
กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่กำหนดขึ้นมา เป็นการจัดการการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลักษณะใด
ก. แบบโครงงาน
ข. แบบรายวิชา
ค. แบบบูรณาการ
ง. แบบเชื่อมโยง

ดูเพิ่มเติม http://www.sobtidsure.net/read.php?tid=20780

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1928]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม143,032 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด103,223 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

CONTACT US

0897101875

BEST SELLER

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก