lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข่าวการเปิดรับสมัครสอบในปี 2556

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
5 ปีที่ผ่านมา

"โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ" เกี่ยวกับ
1. การฝากเข้าทำงานกับ กฟผ.ได้  เนื่องจาก กฟผ. มีกระบวนการ และขั้นตอนในการรับสมัครและคัดเลือก อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. เพื่อจัดจำหน่าย 

 - ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ปี 2556  
 - ประกาศรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปี 2555
  ค่าธรรมเนียม
 *** ค่าธรรมเนียมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 100 บาท (ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ) *** 
การทำหลักฐานประกอบการจ้าง
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้ 
1.     ต้นแบบเเละสำเนาใบเเสดงคุณวุฒิฉบับสมบูรณ์หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ           2 ชุด
2.     ต้นฉบับเเละสำเนา Transcript แบบสมบูรณ์ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา)           2 ชุด
3.     ต้นแบบเเละสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตนเอง           3 ชุด
4.    ต้นฉบับเเละสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา คู่สมรส เเละบุตร (ถ้ามี)           1 ชุด
5.    บัตรประจำตัวประชาชนเเละสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           2 ชุด
6.    ต้นแบบเเละสำเนาใบสำคัญทะเบียนสมรส (ถ้ามี)           1 ชุด
7.    ต้นแบบเเละสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)           4 ชุด
8.     ต้นฉบับเเละสำเนาสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)           1 ชุด
9.    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมชุดครุย)
  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมชุดครุย)
          3 รูป
          2 รูป
10.    ต้นแบบเเละสำเนาหนังสือสำคัญเเสดงการผ่าน หรือได้รับยกเว้นทางทหาร สด.8 , สด. 43 (ถ้ามี)           4 ชุด 
11.    ต้นแบบเเละสำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน เเละ ใบลาออก (ถ้ามี)           2 ชุด
12.    ต้นฉบับเเละสำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฏหมายกำหนด (ถ้ามี)           1 ชุด
 (การนำหลักฐานดังกล่าวมาแสดง เฉพาะผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง Website แล้วเท่านั้น สำหรับผู้ที่ถูกเรียกตรวจสุขภาพให้เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และชำระค่าตรวจสุขภาพ 550 บาท ในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องนำหลักฐานดังกล่าวมาแสดงจนกว่า กฟผ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง Website แล้ว)

 

ผู้รับผิดชอบ website นายอิทธิชัย ดิศวนนท์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4365310
ผู้ดูเเล website นางสาวภิญญลักษณ์ อริยธนอนันต์ แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-4364388,02-4365311

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 56 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
เนื้อหาประกอปด้วย 
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )  
แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติว
Aptitude Test ราคา 679 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
5 ปีที่ผ่านมา

1.กิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดตั้งเมื่อใด
1 พฤษภาคม พ.ศ.2512            ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
. 4  สิงหาคม 2522                                        ง. 14  สิงหาคม 2522
2. การจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นเมื่อปี พศ. ใด
. พ.ศ. 2548                                         ข. พ.ศ. 2545
. พ.ศ. 2530                                 ง. พ.ศ. 2541
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม                                         
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
. กระทรวงพลังงาน
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันคือใคร
.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์                          ข. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
.  อารักษ์ ชลธาร์นนท์                     ง. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือใคร
. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์                               ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. หน่วยงานใดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้
. การไฟฟ้านครหลวง                                   ข. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
. นิคมอุตสาหกรรม                                        ง. ผิดทุกข้อ
7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
Electricity Generating                                                           ข. Generating Authority of Thailand
Electricity Generating Authority of Thailand  ง. Generating Authority
8. การแปรสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชน เกิดขึ้นในสมัยนายกคนใด
.  นายชวน หลีกภัย                                                           ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                                                    ง. นายบรรหาร ศิลปอาชา
9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
. คุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม         
. มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีม
. เป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล                             
. เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการให้บริการด้านพลังงาน
10. ข้อใดเป็นพันธกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ก. คุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม        
. มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีม
. เป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล                             
. เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการให้บริการด้านพลังงาน
11. ปัจจุบันค่าไฟฟ้าอัตราเกิน 401หน่วยขึ้นไป  หน่วยล่ะเท่าไหร่
.  0.50 บาท                                         ข. 1.75 บาท
. 2.86 บาท                                          ง. 2.97  บาท

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
5 ปีที่ผ่านมา

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
. http://www.mea.or.th                                                  ค. http:// www.egat.or.th
. http:// www.egat.go.th                                                  ง. http:// www.pea.or.th
ตอบ   ค. http:// www.egat.or.th
2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ก. Electricity Generating Authority of Thailand
ข. Electricity  Authority of Thailand
ค. Provincial Electricity Authority 
ง. Metropolitan Electricity Authority 
ตอบ    ก. Electricity Generating Authority of Thailand  (EGAT)
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่าอะไร
ก. กปน.                                                                              ค. กฟผ.
ข. กฟน.                                                                              ง. กฟภ.
ตอบ   ค. กฟผ.
4. ผู้ว่าการ กฟผ. คนแรกคือใคร
ก. นายเกษม จาติกวณิช                                                   ค. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์
ข. นายสมชัย     สัจจพงษ์                                                ง. นายพรชัย รุจิประภา 
ตอบ  ก. นายเกษม จาติกวณิช
5. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายฐานิสต์  เจนถนอมม้า                                          ค.นายพระนาย   สุวรรณรัฐ
ข. นายสมชัย     สัจจพงษ์                                 ง. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์
ตอบ  ง. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์
6. กฟผ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 1  มกราคม 2501                                                          ค. 1 พฤษภาคม  2493
ข. 3  ตุลาคม  2514                                                            ง. 1 พฤษภาคม  2512
ตอบ    ง. 1 พฤษภาคม  2512
7. กฟผ. เป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. รัฐบาล                                                                           ค.เอกชน                                              
ข. รัฐวิสาหกิจ                                                                   ง.หน่วยงานอิสระ              

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-2 จากทั้งหมด 2 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานต่างๆ [1914]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม139,080 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด100,428 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท27 พ.ค. 2561

CONTACT US

0897101875

BEST SELLER

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก